Kommunen har tidigare gett klartecken för en detaljplan som innebär att en Coop-butik samt ett bostadshus i två våningar vid Liljegatan i Uppsala rivs och ersätts med nya hus. Omkring 50 lägenheter samt nya butikslokaler föreslås på platsen.

Flera grannar överklagade detaljplanen och pekade bland annat på att ändringen innebär ett stort ingrepp och förtätning i en skyddsvärd miljö. Området där kvarteret ingår är klassat som riksintresse för kulturmiljövården.

Mark- och miljödomstolen, som nu prövat ärendet, anser att bestämmelserna om riksintresset för området är allmänt hållna och inte innebär ett specifikt skydd för det aktuella kvarteret. Domstolen slår också fast att byggplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan och att hanteringen i övrigt uppfyllt bestämmelserna i plan- och bygglagen. Mark- och miljödomstolen avslår därför grannarnas överklagande. Domen kan i sin tur överklagas till högsta instans, men där krävs särskilt tillstånd för att fallet ska tas upp till prövning.